Klub Twórców Sztuki - Warunki użytkowania

Regulamin KLUBU KTS
czyli prawa i obowiązki


1. Uczestnikiem KTS może zostać każdy po uprzednim zarejestrowaniu się i wpisaniu odpowiedzi na pytanie rejestracyjne –Kto namalował „ Powrót syna marnotrawnego”
- odpowiedź: REMBRANDT


2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uprawnia do odbioru nagród i dy-plomów przesyłanych drogą pocztową.
a) dane osobowe są objęte tajemnicą i są do wglądu jedynie Administratorowi Forum,
b) uczestnik powinien się przedstawić w kąciku zapoznawczym.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
- Administrator – podmiot zarządzający Forum i czuwający nad jego właściwym funk-cjonowaniem,
- Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na Forum przez uczestnika.

4. Uczestnik nie ma obowiązku zakładania galerii swoich prac, ale jest to mile widziane.
a) wystawa prac w galerii własnej „Moja Galeria” z ewentualną opcją sprzedaży,
b) galeria – oceń moje prace. Każdy uczestnik ma prawo wystawić swoje prace do galerii – każdy uczestnik ma prawo do oceniania i komentowania.

5. TEMATY: Uczestnik ma prawo do zakładania nowych tematów:
a) jeśli temat jeszcze nie widnieje w ewidencji,
b) nowy temat nie może być zbliżony do istniejącego, w takiej sytuacji obowiązkowo na-leży kontynuować temat już istniejący,
c) jeśli podobny temat zostanie jednak otwarty zostanie dołączony pod temat już istnie-jący jako kontynuacja,
d) tematy zakładamy w odpowiednich działach jeśli dział zostanie pomylony, to admini-strator przeniesie go we właściwe miejsce,

6. POSTY: każdy uczestnik ma prawo do pisania postów.
a) posty muszą być pisane na temat. Posty w znaczny sposób odbiegające od tematu bądź nie zawierające sensownej treści mogą być usuwane przez Administratora Fo-rum.
b) pisanie offtopów jest naganne.
- jeżeli offtop zostanie już napisany należy zapisać kursywą i kolorem niebieskim, tak aby odróżniał się od treści właściwej, co ułatwi poszukiwanie informacji tematycz-nych.

7. Na Forum zabrania się:
a) wystawiania prac na forum o treści zabronionej przez prawo (zawierających elementy pornograficzne, naruszające uczucia religijne, zawierające zakazane symbole, itp.);
b) umieszczania postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obycza-je, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia lub zmierzające do naru-szenia praw innych osób;
c) umieszczania materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszech-niania uczestnik nie jest uprawniony;
d) umieszczania reklam i innych treści komercyjnych. Zgodę na reklamowanie lub umieszczanie treści komercyjnych może wyrazić wyłącznie Administrator.


8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania albo cenzurowania treści, o których mo-wa w punkcie 7 Regulaminu Forum. Administrator w szczególności ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza Regulamin Forum albo netykietę.

9. Uczestnik Forum publikuje posty i prace, ponosząc z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną za zawarte w nich treści. Administrator wg. Prawa ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum. W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa Administrator powiadamia o ewentualnym przestępstwie organy ścigania.

10. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Forum, treści postów lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy składać drogą mailową do Administratora na adres: galeria@lexxit.com.pl

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie prowadzące do pozy-skiwania danych uczestników Forum i ich postów.

12. Uczestnik Forum biorący udział w imprezach plenerowych organizowanych przez lub w ramach Forum wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na publikację oficjalnych zdjęć z plenerów (np. uroczystości rozpoczęcia i zakończenia pleneru, wręczanie dyplomów, spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, itp.) oraz zdjęć wykonanych podczas plenerów prac na stronach Forum i w innych wybranych przez Administratora środkach przekazu (art. 81 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Równocześnie kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób znajdujących się na forum zdjęć z imprez plene-rowych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Administratora Forum.

13. Anulowano.
14. Administrator ma prawo usunąć daną osobę z Forum bez podania przyczyny. Ocena czy uczestnik Forum naruszył powyższy Regulamin w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu należy wyłącznie od Administratora Forum.

15. Uczestnik Forum, który został usunięty z Forum w myśl punktu 14 niniejszego Regulaminu, lub który samodzielnie zrezygnował z uczestniczenia w Forum, nie ma jednak prawa żądać usunięcia z Forum opublikowanych przez niego postów, jak również zdjęć prac zamieszczonych przez uczestnika w Galerii.

16. Rejestracja i korzystanie z Forum jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik poprzez udział w Forum akceptuje jego Regula-min.

17. Administrator ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana jest sku-teczna od chwili jej opublikowania w Forum.


Powrót do ekranu logowania

cron